Metot Etüdü üretim sislemlerinde aşağıdaki seviyelerde uygulanır:
1. Fabrikalar arası ilişkilerde,
2. Fabrikadaki atölyeler arası ilişkilerde,
3. Atölye içindeki iş istasyonları arası ilişkilerde,
4. İş elemanları (insan, makina, alet vb.) arası ilişkilerde,
5. İş elemanları- iş ortamı ilişkilerinde,
6. Makina-insan, insan-insan ilişkilerinde,
7. İnsan-diğer iş elemanları arası ilişkilerde,
8. Sadece insan hareketlerinin incelenmesinde.

Genel olarak etüt çalışmalarında aşağıda aşamaları belirtilen genel problem çözme sistematiği uygulanır:

1. Problemin tanımlanması
2. Problemin analizi
3. Secenek çözümlerin belirlenmesi
4. Seçenek çözümlerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi
5. Seçilen çözümün uygulanması.

Metot etüdünde benzer şekilde aşağıdaki aşamalar
gerçekleştirilir;
1. Etüdü yapılacak iş belirlenir,
2. İşin yapılış sırası, işçi makina, teçhizat, malzeme ve iş ortamı ile ilgili bilgiler gözlem, görüşme ve dökümanlar yardımıyla belirlenir.
3. İş elemanları arasındaki ilişkiler belirlenir.
4. Toplanan bilgiler uygun metot etüdü tekniği şema veya grafiklerine aktarılır.
5. Mevcut metot süre, miktar, kalite, maliyet, verimlilik, iş güvenliği, iş sırası, makina ve teçhizat kullanımı, insancıl çalışma koşulları açılarından eleştirisel bir gözle analız edilir.
6. Eldeki olanaklar  dikkate alınarak seçenek yöntemlar adı geçen amaçların önem sırasına göre değerlendirilir ve en uygunu seçilir.
7. Seçilen yeni yöntemin deneme çalışmalrı yaptırılır, iş başı eğitimleri gerçekleştirilir.
8. Yeni yöntem izlenir, uygulama aksaklıkları çözümlenir,
9. Yeni yöntem ile ilgili dökümanlar dosyalanır,
Etüdü yapılacak işin seçiminde aşağıda belirtilen ekonomik,teknik ve psikolojik etmenlere dikkat edilmelidir:
- Sürekli tekrar eden işler (örneğin imalat veya montaj hattı işlemleri)
- Darboğaz durumundaki işler (diğer üretim işlerini geciktiren veya onlarda boş kapasite yaratan işler)
- Sık veya sürekli malzeme taşıma gerektiren işler
- Katma değeri (malzeme üzerine eklenen değeri)fazla olan işler
- Yoğun işgücü zamanı gerektiren işler
- Yeterli teknik bilginin bulunduğu işler
- Metot değişikliğinin işçiler üzerinde fazla psikolojik tepkiye neden olmayacağı işler

Metot etüdü ; insanlar, makinalar veya insan makina sistemlerince gerçekleştirilen işlemlerin daha kolay, daha güvenli , daha düşük maliyet ile daha yüksek kalite ile, daha verimli, daha kısa sürede  ve daha insancıl ortamda yapılabilmesi amacıyla, mevcut yöntemin incelenmesi, kaydedilmesi analizi ve eleştirisi yoluyla yeni metotlar  geliştirmede kullanılan bir yaklaşımdır. Genel bir matematiksel yönü yoktur. Gözlem, görüşme ve döküman inceleme yoluyla toplanan bilgiler esas alınır., adım adım daha iyiye  ulaşma yoluyla  ile etüt sürdürülür. Amaç iş veya işler ile işi yapan  veya yapanlar arasındaki  ilişkileri inceleyerek, işin en etkin  ve en verimli nasıl yapabileceğini belirlemektir. Metot etüdünün uygulanması, iyi bir gölem, etkin beşeri ilişkiler ve ikna kabiliyeti, yeterli bilgi ve yaratıcılık, çalışana işbaşı eğitimi ve katılım ile uygulama cesareti ve yönlendirme esaslarına dayanır.

Metot :  Prosesin departmanlara ayrılmış şekilleridir. Herhangi bir departmanda, imalat faaliyetlerine yönelik çalışmaların yapılış biçimidir.
Faaliyet : İş parçası üzerinde fiziksel, konumsal veya yapısal değişiklik ortaya çıkaran bir çalışma birimidir.
Proses :Bir imalat çalışması olarak hammaddenin mamul hale gelinceye kadar arka arkaya geçirdiği faaliyet dizisidir.

 
Benzer Yazılar:
Metod Etüdü
Mrp ve Aşamaları…
İş Etüdü Teknikleri

Yorum Yapın